Demokratska kultura - sa riječi na djela

Rate this item
(1 Vote)
Direktorica Škole Nataša Stanojević dio je nacionalne ekspertske grupe i u prethodnom periodu učestvovala je u radu više nacionalnih i regionalnih konferencija i uzela učešće u kreiranju smjernica za izradu obrazovne politike, bazirane na principima demokratske kulture.

Prva konferencija je održana u Kopenhagenu, u periodu od 23. do 24. aprila 2018.god. Dio konferencije je bio plenarnog tipa a ostatak se odvijao  u ekspertskim grupama u cilju kreiranju mehanizama za implementaciju i vrednovanje demokratske kulture.Slijede sastanci radnih grupa u Strazburu ,u dva navrata, jun i oktobar...

Pored radnih grupa koje se tiču nastavnih programa ,nastave i učenja,formirana je i radna grupa za  ocjenjivanje,koja je zbog kompleksnosti naročito bila u fokusu rada, te sa posebnom pažnjom ističemo zaključke dogovorene tokom prethodnih zasjedanja:
Uloga ocjenjivanja zauzima važno mjesto i doprinosi kvalitetnijem nastavnom procesu i implementaciji demokratskih vrijednosti u kurikulumu. Metode ocjenjivanja, koje su procijenjene kao validne i upotrebljive pri mjerenju postignuća učenika u drugim oblastima, ne moraju neminovno biti mjerodavne pri procjenjivanju nastave i učenja koje se fokusira na demokratsku praksu i ljudska prava. Nekim metodama nedostaje transparentnost, a mogu se smatrati i štetnim po lični integritet učenika. Prema tome, izuzetno je važan odabir metode i načina ocjenjivanja.

Ocjenjivanje treba da bude  usklađeno  sa zadatim temama i zadacima koje su učenici radili, kao i u skladu sa odgovarajućim kompetencijama, koje će biti korišćene i van učionice. Učenici takođe trebaju da budu osposobljeni za samostalno korišćenje pomenutih kompetencija i da budu svjesni važnosti i upotrebljivosti naučenog na času, sa mogućim iskustvima u stvarnom životu.

Dakle, izbor načina ocjenjivanja treba da se podudara sa temama odabranim u nastavi, i sa eventualnim ocjenjivanjem vrijednosti, stavova, vještina. Ono što odgovara jednom setu kompetencija možda ne odgovara drugom. Pri tome, sve metode ocjenjivanja  trebaju da budu validne, pouzdane, ujednačene, transparentne, praktične i da uvažavaju dignitet i prava učenika koji su uključeni u ocjenjivanje.

Kontekst je takođe bitan element za ocjenjivanje. Nije dovoljno obezbijediti jedan kontekst za određeni broj kompetencija. Kompetencije se ocjenjuju više puta kroz različite zadatke i različite situacije. Kontekst se u ovom slučaju posmatra i zadaje na širem socijalnom, građanskom i političkom nivou. Za učenike je zadatak još teži: od njih se očekuje ne samo sposobnost primjene  kompetencije u demokratskom i interkulturalnom svijetu, već i  sposobnost adaptacije istih u novim situacijama koje se dešavaju. To opet nijesu pojedinačne kompetencije, već niz grupisanih kompetencija koje se koriste po potrebi, u zavisnosti od situacije, čime se  dodatno usložnjava i sam proces ocjenjivanja.

U skladu s tim,  su prezentovani i sadržaji po pitanju ocjenjivanja tokom prvog dana konferencije u Kopenhagenu. Moderator radionice je bio Martyn Barret a izvjestilac Aidan Clifford. Tom prilikom je predstavljen prethodno naveden okvir kompetencija, kao i različiti pristupi ocjenjivanju istih. Konstatovano je da Izazovima za nastavnike nema kraja, koriste se  brojni metodi ocjenjivanja (formativno,sumativno, subjektivno,objektivno,dinamičko, ocjenjivanje postignuća nasuprot ocjenjivanja znanja i sl).

Kao  glavni  izazovi za praktičare demokratske kulture u školi su: analiza potreba učenika i društvenog konteksta, pažljivo planiranje aktivnosti, odabir deskriptora uz odgovarajući set  metoda ocjenjivanja ...  Za nastavnike-praktičare ništa nedostižno - holistički pristup u obrazovanju za demokratiju, i ujedno novi izazov za nastavnike 21.vijeka.
 Nakon Kopengahena uslijedila su dva okupljanja u Strazburu pod nazivom  “The Council of Europe“s reference Framework of Competences for Democratic culture (RFCDC) and the curriculum.“ Martyn Barret je predstavio zaključke iz grupe za Ocjenjivanje gdje se prilikom istraživanja metoda ocjenjivanja upotreba Portfolija našla u dva slučaja, kod Hrvatske i Crne Gore, kao metoda koja je kvalitetna, ali se još uvijek nedovoljno koristi. Tokom sastanka analizirani su upitnici, kao i primjeri dobre prakse iz svih zemalja, ostvario se uvid u ono što se praktikuje, i u kojoj mjeri, da li je u pitanju uobičajena praksa ili pionirstvo u upotrebi određenih metoda, ko daje podršku u primjeni metoda i slično.
 Dogovoreno je da se o načinima primjene, kao i o mogućim projektima više govori prilikom konferencije u Oslu 14-16.novembar 2018.god.
Read 4906 times Last modified on utorak, 09 oktobar 2018 13:03
utorak, 09 oktobar 2018 13:00 Written by  In Aktuelnosti