PROFESORICA ENGLESKOG JEZIKA UČESTVOVALA NA ZAVRŠNOM SASTANKU EPAN GRUPE

Nataša Stanojević, profesorica engleskog jezika u JU Gimnazija Cetinje, učestvovala je na završnom sastanku Epan grupe, pod pokroviteljstvom Savjeta Evrope u Strazburu, 10. i 11. oktobra 2019. god.

EPAN mreža savjetnika je pokrenuta na konferenciji "Demokratska kultura- sa riječi na djela" u Kopenhagenu 2018.god. i ima za cilj, izmedju ostalog, da omogući integraciju Referentnog okvira kompetencija za demokratsku kulturu u obrazovni sistem zemalja potpisnica evropske kulturne konvencije; razmjenu iskustava i metodologija tokom pomenutog procesa kao i davanje podrške bezbjednom okruženju za učenje u kome se poštuje različitost i sloboda izraza, a demokratsko upravljanje školom smatra osnovom efikasnog obrazovanja.

Kompetencije se u ovom smislu smatraju kompetencijama neophodnim za život u savremenom društvu, ali i na tržištu rada. Osnovna namjera je da učenici imaju kvalitetno obrazovanje uz poštovanje ljudskih prava, interkulturalnost, toleranciju, uvažavanje različitosti, promociju kulture mira i nenasilja kao i poštovanje kulturnih različitosti.

Tokom prethodnog perioda utvrđeni su načini implementacije kompetencija u tri segmenta: nastavni plan i program, nastava i učenje i ocjenjivanje.
Kao finalni produkt dvogodišnjeg rada EPAN grupe savjetnika, čiji je prof.Stanojević član, biće odštampana publikacija sa posebnim osvrtom na načine implementacije kompetencija u sva tri prethodna segmenta.

Tim iz Crne Gore čine savjetnica u Zavodu za školstvo Vidosava Kašćelan, prof. Snježana Perućica Bošković i prof.Stanojević.